IP BIZTONSÁGTECHNIKA STANDOK, ELŐADÁSOK • INTEGRÁCIÓ • KÖLTSÉGCSÖKKENTŐ MEGOLDÁSOK • VIDEÓS ANALITIKA    JELENTKEZEM

A RENDEZVÉNY HÁZIRENDJE

Bevezetés
Azért, hogy minden résztvevő számára hasznos, élvezetes legyen ez a nap, a jelentkezésével minden résztvevő elfogadja a Rendezvény teljes időtartamára szóló, illetőleg a jegyelővásárlás időszakára vonatkozó alábbi házirendet (a továbbiakban: “Házirend”):
A Házirend egyebekben érvényes és hatályos minden olyan látogatóra is, aki tiszteletjeggyel vesz részt rendezvényünkön.
 

Pontosság, zaj és technika az előadások alatt
Az előadások zavartalansága és a közönség nyugalma érdekében az előadóterembe a konferencia megnyitója előtt, illetve ezt követően csak 2 előadás között, az átállás perceiben lehet bemenni a késve érkezőknek. E tekintetben a későn érkező látogató a Szervezővel szemben semminemű igénnyel nem léphet fel és köteles a Szervező útmutatásainak megfelelően eljárni a rendezvény zavartalansága érdekében.
Az előadások alatt a konferenciateremben a mobiltelefonokat és egyéb elektronikai eszközöket lenémítva, laptopokat csak a konferenciaterem erre kijelölt ülőhelyeinél (hátsó sorokban) lehet használni. Amennyiben valamely eszköz zavarja az előadást a Szervező felszólítja a Résztvevőt az eszköz kikapcsolására és a zavaró tevékenység abbahagyására.  

Magatartás
A Résztvevők kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól vagy magatartástól, amely mások személyiségi jogait, egészségét vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Résztvevők a Rendezvény teljes területén fokozottan kötelesek a Kiállítók és a helyszín egyéb berendezési tárgyainak, ingóságainak óvására, továbbá kötelesek tartózkodni azok megkárosításától.  
Szervező nem vállal felelősséget az elveszett vagy eltűnt tárgyakért, a nem a Szervező hibájából adódó balesetekért, értéktárgyakban keletkezett károkért.

Felvétel
Résztvevő jelen házirend elfogadásával és a Rendezvényen való részvételével – minden további megkérdezése nélkül - előzetesen és kifejezetten hozzájárulását adja a Résztvevő arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez a Rendezvényen a Szervező vagy a Szervező által megbízott szakember által történő hang és/vagy fényképfelvétel készítése útján, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevezhető meg. Amennyiben a Résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is megnevezhető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Szervező a későbbiekben a Résztvevő tekintetében korlátozás nélkül, szabadon jogosult a Résztvevőről készített és készült hang- és/vagy képfelvétel és megjelenítés hasznosítására, felhasználására (pl. a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával. Résztvevő ezekért sem előre, sem pedig utólag semminemű ellenszolgáltatásra nem jogosult és ilyen jellegű igényt vagy követelés nem támaszthat Szervezővel szemben.

Résztvevő számára az előadásokról saját videó- és hangfelvétel készítése szigorúan tilos!
Fotózás kizárólag a szünetekben engedélyezett.
A Résztvevő az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő más Résztvevőket, illetőleg Kiállítókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét a tekintetben, ha más Résztvevő a fenti rendelkezéseket megsérti.

Szerzői jogok  
A Rendezvény teljes hang- és képanyaga szerzői jogi védelem alatt áll. Tartalmát a Résztvevő számára kizárólag saját használatra teszi a Szervező hozzáférhetővé. Bármilyen formában történő továbbadása, sokszorosítása, idézése, hivatkozása vagy reprodukciója kizárólag a Szervező előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Amennyiben Résztvevő a fentiekben foglaltakat megszegi, úgy Szervező jogosult jogainak érvényesítése végett a megfelelő jogi eljárást kezdeményezni a Résztvevővel szemben, amely során követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését, továbbá a Szervező által szervezésre kerülő jövőbeni Rendezvényeken való részvételtől eltiltani.

Regisztráció  
A  jelentkezés kizárólag az űrlapon megadott személy számára érvényes, más személyre csak a regisztráció módosításával és a Szervező előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházható át. A regisztrációval a Résztvevő elfogadja a konferencia Házirendjét, valamint az adatkezelési szabályzatot.

A regisztrációs díjért cserében 4 db 5000Ft értékű kupont adunk. Minden kupon min. 30.000 forintos vásárlás esetén váltható be 2015. 05.31-ig a DSC Hungáriánál. Egy magasabb értékű vásárlásnál több kupon is beváltható (pl. 120,000 Ft+áfás számla esetén mind a 4 egyszerre).

Jelentkezés visszautasítása
A regisztráló elfogadja, hogy a Biztonságtechnika & IT Konferencia szervezője elutasíthatja a jelentkezést, amennyiben az üzleti vagy versenyérdeket sért.

Lemondás, elállás
2014. november 3. 12:00 óráig elfogadjuk a részvétel lemondását, és a befizetett belépődíjat visszautaljuk 3 munkanapon belül. Ezután azonban, illetve a Rendezvényen való megjelenés elmulasztása esetén, már nem áll módunkban visszatéríteni a díjadat.

Adatkezelés
Tájékoztatunk, hogy adataidat biztonságos szerveren, titkosítva tároljuk, és cégen belül is korlátozott, hogy ki férhet hozzá az adatokhoz. A Szervező mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a vonatkozó jogszabályok és technikai lehetőségekhez mérten a legnagyobb biztonságban és bizalmasan kerüljenek kezelésre.

A jelentkező hozzájárul, hogy a megadott e-mail címre szervező marketing és reklám témájú üzeneteket juttasson el. A hírlevél listáról bármikor le lehet iratkozni.

Ruhatár
A Rendezvényen térítésmentes ruhatár működik. Mindazonáltal a Szervező a ruhatárban elhelyezett értékekért felelősséget nem vállal. A Rendezvény helyszínén működő parkolóban a Szervező őrzést nem biztosít, annak felügyelete és működtetése a Rendezvény helyszínének üzemeltetője jogkörébe tartozik. Szervező az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében kizárja felelősségét.

Vis maior és egyéb rendelkezések
A Szervező a változtatás jogát fenntartja. Vis maior esetén a Szervezőt felelősség nem terheli. Vis maiornak minősül háború, sztrájk, lázadás, baleset, tűz, árvíz, vihar, természeti katasztrófa, valamint bomba támadás vagy riasztás, továbbá minden olyan előre nem látható esemény, amely nem a Szervező hatásköre, vagy amelyek eredményeképpen a Rendezvény jogszerű és biztonságos keretek között nem bonyolítható le.

Biztonság
A Rendezvény teljes időtartama alatt Szervező biztonsági szolgálatot alkalmaz a jelen Házrendben foglalt szabályok és rendelkezések betartása és betartatása, valamint a résztvevők biztonsága céljából. A biztonsági szolgálatot a Szervező szerződéses partnere munkatársai látják el. A Résztvevők kötelesek minden esetben együttműködést tanúsítani a biztonsági szolgálatot ellátó személyzet tagjaival.

Jogellenes magatartás következménye
Amennyiben a Résztvevő a jelen Házirendet Szervező felszólítása ellenére is megsérti, a Szervező jogosult meghatározott időre vagy véglegesen kitiltani rendezvényeiről és szükség esetén hatósági eljárást kezdeményez ellene. A jelen Házirend megszegéséből fakadó károkért a Házirendet megszegő személy felel. Amennyiben a jelen Házirend megszegésével a Résztvevő egyben jogszabályt is megsért, a Házirendet megszegő személy viseli a jogszabályi megszegésért a felelősséget, és őt terhelik az esetleges vonatkozó jogszabályi következmények és/vagy egyéb szankciók.

2014. október 3.

Támogatók

  • 1
  • 1
  • 1

Időpont

2015. szeptember 17-18.

Rólunk

A DSC Hungária Kft. az 1998-as alapítása óta a magyarországi biztonságtechnikai piac meghatározó szereplője.

A vállalat az elektronikus biztonságtechnika teljes területén végez kereskedelmi, tervezési és tanácsadási tevékenységet.

Kapcsolat

Ha bármi kérdése van a rendezvénnyel kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba: